Examen de la relación entre la adicción a los juegos en línea de los adolescentes y las necesidades psicológicas básicas y la búsqueda de sensaciones

Autores/as

  • Seyhan Bekir Sakarya University
  • Eyüp Çelik Sakarya University
DOI: https://doi.org/10.6018/analesps.35.3.323681
Palabras clave: Adicción juego on line, Necesidades psicológicas básicas, Búsqueda de sensaciones, Adolescentes

Resumen

En este estudio, el objetivo fue examinar el nivel de adicción a los juegos en línea entre los estudiantes de secundaria en términos de necesidades psicológicas básicas y búsqueda de sensaciones. El grupo de estudio consistió en 214 estudiantes de secundaria, 150 de los cuales eran hombres y 64 mujeres. Los datos del estudio se recolectaron utilizando la Escala de Adicción a los Juegos en Línea, la Escala de Necesidades Psicológicas Básicas y la Escala de Búsqueda de Sensaciones. La variable dependiente de la investigación es la adicción a los juegos en línea, mientras que las variables independientes son la búsqueda de emoción, las necesidades psicológicas básicas, el género, el tipo de juego en línea que el individuo aprende en línea y el tipo de juego en línea. El análisis de regresión múltiple se utilizó para determinar si las variables independientes predijeron la variable dependiente. De acuerdo con el resultado del análisis de correlación, se ha encontrado que existe una relación positiva y significativa entre la adicción al juego en línea y la búsqueda de sensaciones y las necesidades psicológicas básicas.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Albert, D., & Steinberg, L. (2011). Judgment and decision making in adoles-cence. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 211-224.

Arslanoğlu, E., Tekin, M., Arslanoğlu, C., & Özmutlu, İ. (2010). Voleybol hakemlerinin çeşitli değişkenlere göre kaygı ve temel psikolojik ihtiyaç düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 985-995.

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Haberler. (2017, Mart). Bahçeşehir Üniversitesi'nden Türkiye'de bir ilk: ESPOR bursu. Erişim tarihi: 10, 03, 2017, http://www.bahcesehir.edu.tr/icerik/11765-bahcesehir-universitesinden-turkiyede-bir-ilk-espor-bursu.

Balci, Ş., & Ayhan, B. (2007). Üniversite öğrencilerinin internet kullanım ve doyumları üzerine bir saha araştırması. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(1), 174-197.

Blaszczynski, A. P., Wilson, A. C., & McConaghy, N. (1986). Sensation seeking and pathological gambling. Addiction, 81(1), 113-117.

Carton, S., Jouvent, R., Bungener, C., & Widlöcher, D. (1992). Sensation seeking and depressive mood. Personality and Individual Differences, 13(7), 843-849.

Canoğulları, Ö. (2014). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelen-mesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Casey, B. J., Duhoux, S., & Cohen, M. M. (2010). Adolescence: What do trans-mission, transition, and translation have to do with it? Neuron, 67(5), 749-760.

Chambers, R. A., Taylor, J. R. & Potenza, M. N. (2003). Developmental neu-rocircuitry of motivation in adolescence: a critical period of addiction vulnerability. The AmericanJournal of Psychiatry, 160(6), 1041-1052.

Chein, J., Albert, D., O’Brien, L., Uckert, K., & Steinberg, L. (2011). Peers in-crease adolescent risk taking by enhancing activity in the brain’ sreward cir-cuitry. Developmental Science, 14(2), F1-F10.

Chiu, S. I., Lee, J. Z., & Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. Cyber Psychology & behavior, 7(5), 571-581.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A., (2015). Araştırma yöntemleri, desen ve analiz (Çev. Ed. Ahmet Aypay). Anı Yayıncılık, Ankara.

Coventry, K. R., & Brown, R. (1993). Sensation seeking, gambling and gambling addictions. Addiction, 88(4), 541-554.

Cross, C. P., Cyrenne, D. L. M., & Brown, G. R. (2013). Sex differences in sen-sation-seeking: a meta-analysis. Scientific reports, 3, 2486. Doi: 10.1038/srep02486

Çelik, E. (2015). Kendini Gizleme ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Hey-ecan Arayışının Aracılık ve Moderatör Rolü. Eğitim Ve Bilim, 40(181).

Çetin, A. B., & Ceyhan, A. A. (2014). Ergenlerin internette kimlik denemeleri ve problemli internet kullanım davranışları. Addicta: The Turkish Journal on Addic-tions., 1(2), 5-46.

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (2000). The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

Dilmaç, B. (2009). Sanal zorbalığı yordayan psikolojik ihtiyaçlar: Lisans öğrencileri için bir ön çalışma. Educational Sciences: Theory & Practice, 9(3), 1291-1325.

Kesici, S., Üre, Ö., Bozgeyikli, H. ve Sünbül, A. M. (9-11 Temmuz 2003). Temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeğinin geçerlilik ve güvenirliği. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya.Ersche, K. D., Turton, A. J., Pradhan, S., Bullmore, E. T., & Robbins, T. W. (2010). Drug addiction endophenotypes: impulsive versus sensation seeking personality traits. Biologicalpsychiatry, 68(8), 770-773.

Farrell, J. M., Reiss, N., & Shaw, I. A. (2014). Şema terapi klinisyenin rehberi (Çev. S. G. Alkan ve E. Alkan. Psikonet Yayınları, istanbul.

Gray, P. (2012, January 7). The many benefits, for kids, of playing video games. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201201/the-many-benefits-kids-playing-video-games

Granic, I., Lobel, A., & Engels, R. C. M. E. (2014). The benefits of playing video games. American Psychologist, 69(1), 66-78. http://dx.doi.org/10.1037/a0034857

Hamurcu, H., & Sargın, N. (2011). Lise öğrencilerinin boyun eğme davranışları ile psikolojik ihtiyaçları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31(1), 171-187.

Kosten, T. A., Ball, S. A., & Rounsaville, B. J. (1994). A sibling study of sensa-tion seeking and opiate addiction. The Journal of nervous and mental dis-ease, 182(5), 284-289.

Kaya, A. B., (2013). Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Karaman, N. G. (2013). Ergenlerde risk almanın içsel kaynaklarının ben-merkezlilik, akran baskısı, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyet açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 12(2).

Kaygusuz, C. (2013). Psikolojik ihtiyaçlar ve internet bağımlılığı. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kelley, A. E., Schochet, T., & Landry, C. F. (2004). Risk taking and novelty seeking in adolescence: Introduction to part I. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021(1), 27-32.

Kesici, Ş. (2008). Yeni psikolojik ihtiyaç değerlendirme ölçeğinin Türkçe formu-nun geçerlik vegüvenirlik çalışması: doğrulayıcı faktör analizi sonuçları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 493-500.

Kuzgun, Y. (1988). Edwards Kişisel Tercih Envanterinin Türkiye’de geçerlik ve güvenirliliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(17), 69-85.

Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T., & Kim, S. J. (2008). The relationship be-tween online game addiction and aggression, self control and narcissistic personality traits. European psychiatry, 23(3), 212-218.

Ko, C. H., Yen, J. Y., Chen, C. C., Chen, S. H., & Yen, C. F. (2005). Gender dif-ferences and related factors affecting online gaming addiction among Tai-wanese adolescents. The Journal of Nervous and Mental Disease, 193(4), 273-277.

Lemmens, J. S., Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009). Development and valida-tion of a game addiction scale for adolescents. Media Psychology, 12(1), 77-95.

Lin, S. S., & Tsai, C. C. (2002). Sensation seeking and internet dependence of Taiwanese high school adolescents. Computers in Human Behavior, 18(4), 411-426.

Madran, D., & Çakılcı, F. (2014). Çok oyunculu çevrimiçi video oyunu oynayan bireylerde video oyunu bağımlılığı ve saldırganlık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 99-107.

McInroy, L. B., & Mishna, F. (2017). Cyberbullying on Online Gaming Plat-forms for Children and Youth. Child and Adolescent Social Work Journal, 34(6), 597-607.

Mehroof, M., & Griffiths, M. D. (2010). Online gaming addiction: The role of sensation seeking, self-control, neuroticism, aggression, state anxiety, and trait anxiety. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 13(3), 313-316.

Olson, C. K. (2010). Children's motivations for video game play in the context of normal development. Review of General Psychology, 14(2), 180-187. Doi: 10.1037/a0018984

Rahmani, S., & Lavasani, M. G. (2011). The comparison of sensation seeking andfivebigfactors of personality between internet dependents and non-dependents. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1029-1033.

Rahmani, S., & Lavasani, M. G. (2011). The relationship between internet de-pendency with sensation seeking and personality. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 272-277.

Rahmani, S., & Lavasani, M. G. (2012). Gender differences in five factor model of personality and sensation seeking. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2906-2911.

Rolison, M. R., & Scherman, A. (2003). College student risk taking from three perspectives. Adolescence, 38(152), 689.

Peltoniemi, T. (2002, March). Net addiction in Finland. In First prevent conference of telematics in addiction prevention, Athens, Greece.

Steinberg, L. (2007). Ergenlik. (Çev. Figen Çok vd.). Ankara: İmge Kitabevi.

Stephenson, M. T., & Southwell, B. G. (2006). Sensation seeking, the activation model, and mass media health campaigns: Current findings and future di-rections for cancer communi cation. Journal of Communication, 56(1), S38-S56.

Swatman, R. (2016). Chinese Dota 2 Gaming team wins largest prize for an e Sports competitionever. Erişim tarihi: 14, 07, 2017, http://www.guinnessworldrecords.com/news/brand-or-agency/2016/10/chinese-gaming-team-wins-largest-prize-for-an-esports-competition-ever-448932

TÜİK (2013) 06-15 yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya. Erişim Tarihi: 14.07.2017, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866

Van Rooij, A. J., Schoenmakers, T. M., Van de Eijnden, R. J., & Van de Mheen, D. (2010). Compulsive internet use: the role of online gaming and other internet applications. Journal of Adolescent Health, 47(1), 51-57.

Vitelli, R. (2014, February 10). Are there benefits in playing video games? Re-trieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/media-spotlight/201402/are-there-benefits-in-playing-video-games

Yarkın, E. (2013). Temel psikolojik ihtiyaçların karşılanma düzeyinin ilişki doyum ve yaşam doyum düzeyine katkısının incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yiğit, R. (2012). Konya ilinde öğrenim gören yabancı uyruklu üniversite öğrenci-lerinin temel psikolojik ihtiyaçlarının bir kısım değişkenler bakımından ince-lenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (27), 317-326.

Yılmaz, E., & Çağıltay, K. (2005). History of digitalgames in Turkey. Proceed-ings of DİGRA 2005 Conference: ChangingViews-Worlds in Play.

Kimberly Young (2009) Understanding online gaming addiction and treatment issues for adolescents. The American Journal of Family Therapy, 37(5), 355-372. DOI: 10.1080/01926180902942191

Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disor-der. Cyberpsychology & Behavior, 1(3), 237-244.

Publicado
02-08-2019
Cómo citar
Bekir, S., & Çelik, E. (2019). Examen de la relación entre la adicción a los juegos en línea de los adolescentes y las necesidades psicológicas básicas y la búsqueda de sensaciones. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 35(3), 444–452. https://doi.org/10.6018/analesps.35.3.323681
Número
Sección
Psicología evolutiva y de la educación