Fratantuono, L. (2021). Lucretius’ Corpse Tree: A Botanical Note. Myrtia, 36, 222–223. https://doi.org/10.6018/myrtia.500231