LORENZO FERNÁNDEZ, Álvaro (2020) «quot»;, Medievalismo, (30), pp. 561–563. doi: 10.6018/medievalismo.455841.