(1)
Margolis, J. FAREWELL TO DAVIDSONĀ“S THEORY OF ACTION. Daimon 1, 65-79.