Rodrigues, L. C. S., Cogliati, B., Guerra, J. L., Dagli, M. L. Z., & Lucas, S. S. R. R. (2011). An immunohistochemical study of cyclooxygenase-2 expression in canine multicentric lymphoma. Anales de Veterinaria de Murcia, 27, 43–49. https://doi.org/10.6018/j/160131